Akkoord

Tear.nl maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Tear maakt gebruik van cookies. Lees meer

Je gaat akkoord door deze website te gebruiken. 

Noodhulp Overstromingen Azië

Omvangrijke overstromingen in augustus en september 2017 hebben miljoenen mensen in India, Nepal en Bangladesh getroffen. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen. De gebruikelijke moessonregens waren heviger dan normaal en hebben grote stukken land onder water gezet. De overstromingen hebben geleid tot aardverschuivingen. Tear biedt, in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster, noodhulp in Nepal, India en Bangladesh. Tear wil daarnaast ook betrokken zijn bij de wederopbouw van de getroffen dorpen, hier is uw steun nog hard bij nodig.

Ons werk in Nepal

Via onze partners in Nepal hebben we de getroffen bevolking in het zuiden van dit land ondersteund. We hebben voedsel uitgedeeld, gezorgd voor tijdelijk onderdak en medische ondersteuning gegeven. Douwe Dijkstra, de Nederlandse directeur van ons kantoor in Nepal: ‘Het is nu gek genoeg alweer stoffig en heet in het gebied en het water is weggezakt. Maar het zal wellicht nog jaren duren voordat deze mensen er weer bovenop zijn. Een groot deel van de oogst op de velden is al verloren, of zal minder opbrengen. Ook zijn er meer dan 65.000 huizen volledig verwoest. Mensen wonen in scholen en in de open lucht zonder schoon drinkwater en toiletten. Dit zijn de kortetermijnprojecten waar we op hebben ingezet. We combineren dit met rampenpreventieprojecten voor de lange termijn.’ Dijkstra verblijft sinds augustus 2015 met zijn familie in Nepal en heeft de afgelopen jaren onder andere gewerkt aan wederopbouw na de aardbeving.

Overstroming India

Ons werk in India

In India is vooral de deelstaat Bihar getroffen. Tear werkt in dit gebied al jaren aan rampenpreventieprogramma’s. Ramesh Babu, programmadirecteur van onze partner EFICOR: ‘De door ons getrainde vrijwilligers in de dorpen kwamen direct in actie om mensen te redden en naar veilige plekken te brengen. Voor noodhulp gebruiken ze allereerst het geld dat ze zelf voor dit doel opzij hebben gezet.’ Maar deze ramp is té groot: hulp van buiten blijft nodig. Nadat het water gezakt was, werd duidelijk hoe groot de ravage was. Complete oogsten zijn mislukt. Mensen proberen hun huizen weer op te bouwen met materiaal dat voorhanden is. 

Direct na de overstromingen konden we we via onze partner 4.200 huishoudens te hulp schieten in ten minste twee getroffen districten. In deze fase lag de focus vooral op voedseldistributie (meel, linzen, zout en olie, rijst) en het zorgen voor schoon drinkwater en toiletmogelijkheden. Ook deelden we noodhulpproducten uit als slaapmatten, muskietennetten, beddengoed, hygiënepakketten. Daarnaast hebben we 6700 huishoudens directe financiële steun gegeven waarmee ze drie tot vier weken kunnen overbruggen. Door mensen direct geld te geven, verstoren we de lokale markt niet die weer aan het opkrabbelen. Op deze manier worden mensen niet afhankelijk van hulp, maar bepalen ze zelf waar ze het geld het hardst voor nodig hebben.

Voedseldistributie in Bangladesh

Ons werk in Bangladesh

In Bangladesh stond meer dan een derde van het land onder water. 22 van de 64 districten werden getroffen. Via ons project in het uiterste noorden van het land (Nageshwari in het Kurigam district) konden we zo’n 9.850 mensen bereiken met medische zorg om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Onze partner heeft mobiele medische posten opgezet en deelt van daaruit hulpgoederen uit, zoals tenten, dekens en kleding. Ook geven we er medische ondersteuning om de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. Verder voorzien we vooral kinderen van voedselaanvulling en delen we hygiënepakketten uit.

Naast dat mensen hun huizen en middelen van bestaan zijn kwijtgeraakt, zijn ook grote landbouwgebieden aangetast. Er wordt gevreesd voor ernstige voedseltekorten. We verstrekken gereedschappen en delen materialen uit om de landbewerking – zodra het kan - zo snel mogelijk weer op gang te brengen.
 

Impact nog lang voelbaar

Duidelijk is dat de impact van deze overstromingen nog lang voelbaar zal zijn. Samen met onze partners zijn we ter plekke en we blijven zolang dat nodig is. Zodra in de kortetermijnnoden is voorzien, helpen we de gemeenschappen om weer terug te keren naar hun dorpen en weer inkomen te verkrijgen. Ook willen we mensen trainen en toerusten om op toekomstige rampen voorbereid te zijn. Om dit mogelijk te maken is er nog veel geld nodig.

Rampenpreventie

De afgelopen jaren heeft Tear veel geïnvesteerd in rampenpreventie in deze kwetsbare gebieden in Zuid-Azië. Coördinator Matthijs van Pijkeren: ‘Samen met lokale organisaties en kerken hebben we rampenpreventiecomités opgericht waaraan nu bijna duizend vrijwilligers verbonden zijn. Het is bemoedigend om deze teams nu als eerste in actie te zien komen. Ze helpen bij de evacuaties met behulp van houten boten en zelfgemaakte vlotten, delen materiaal uit voor tijdelijke onderkomens en verstrekken waterfilters, zodat mensen niet ziek worden door het drinken van vervuild water. Ook de eerste hulp training die ze doorlopen hebben komt nu goed van pas. Wel zien we dat de omvang van deze overstromingen zo groot is, dat de lokale comités hulp van buiten hard nodig hebben.’ 

Gebedspunt

Wederopbouw na de overstromingen

08-10-2017 | Hoewel het water in India, Bangladesh en Nepal inmiddels voor een groot deel gezakt is, hebben de overstromingen veel impact gehad op de inwoners. Veel oogsten in India en Nepal zijn verwoest, wat grote gevolgen heeft voor de getroffenen.

Mensen in de getroffen gebieden proberen hun huizen weer op te bouwen met materiaal dat lokaal voorhanden is. Families met een rekening bij de bank krijgen een bedrag ter compensatie uitgekeerd van de overheid, maar er zijn ook veel arme families zonder rekening die nog geen compensatie hebben ontvangen voor het heropbouwen van hun leven.

Bid dat de hulp van hulporganisaties en vanuit de overheid alle slachtoffers snel en zonder problemen zal bereiken zodat ze hun leven weer kunnen opbouwen.

Bid voor slachtoffers van de overstromingen die terug moeten keren naar hun oude situatie. Bid dat ze de kracht vinden om hun huizen te renoveren.

Bid voor goede gezondheid van de hulpverleners en inwoners van de getroffen gebieden.

Updates

12 september - Goed nieuws: het water zakt! Daarmee worden ook de gevolgen van de overstromingen voor de lange termijn duidelijker. In Bangladesh lijken deze gelukkig mee te vallen. Waarschijnlijk kan er zelfs geoogst worden. De hulp gaat langzamerhand over van acute hulpverlening naar hulp voor wederopbouw en herstel. In India en Nepal lijken de meeste oogsten verwoest, wat grote gevolgen heeft voor de getroffenen. We bidden hiervoor en ook dat de hulp van hulporganisaties en vanuit de overheid alle slachtoffers goed zal bereiken. 

7 september - De overstromingen in Azië zijn erger dan ze ooit zijn geweest. Elke dag wordt het meer duidelijk van wat de impact van de overstromingen is. Hier vertellen drie families hun verhaal. En in 7 vragen en antwoorden over de overstromingen en de noodhulp leggen we uit wat er gebeurt in de getroffen gebieden, waarom de overstromingen dit keer zo extreem zijn en hoe hulporganisaties en donateurs verandering kunnen brengen die (juist) ook op de lange termijn nog werkt.

In het kort

  • meer dan 40 miljoen mensen zijn getroffen door overstromingen in Zuid-Azië
  • in Nepal zijn meer dan 65.000 huizen vernietigd en honderden scholen 
  • in India zijn al zo’n 2.000 vluchtelingenkampen ontstaan
  • in Bangladesh moesten bijna 200.000 mensen hun huis ontvluchten
  • Tear is al meerdere decennia werkzaam in alle drie de landen. Via lokale partners richten we ons nu op het geven van noodhulp aan de meest kwetsbaren. 

Wat heeft Tear gedaan?

Via onze partners in Nepal, Bangladesh en India hebben we hulp geboden aan slachtoffers in de vorm van voedselpakketten en hulpgoederen, zoals tenten, dekens en kleding. Ook zijn mobiele medische posten opgezet waar o.a. hygiënepakketten zijn uitgedeeld om de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. De rampenpreventieprogramma's waar we de afgelopen jaren in geinvesteerd hebben, werpen nu hun vruchten af. De getrainde teams zijn als eerste in actie komen.

Met jouw steun hebben we veel mensen kunnen helpen. De komende jaren willen we de rampenpreventieprogramma's blijven ondersteunen. Help mee en geef voor rampenpreventieprojecten in Azië.

Bid mee

  • Bid om Gods nabijheid en leiding voor de ruim veertig miljoen mensen die zijn getroffen. Bid dat ze hun leven snel weer kunnen oppakken.
  • Bid voor de mensen die hun geliefden en hun huizen zijn verloren. Bid om troost en kracht.

Tear heeft bij deze noodhulpactie samengewerkt met drie andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster: Red een Kind, Woord en Daad en ZOA. Dorcas heeft geen projecten in dit gebied. 

 

Tear geeft hulp bij deze noodsituatie als lid van Integral.

Ontwerp & realisatie: Nilsson