7 vragen en antwoorden over de overstromingen in Zuid-Azië

Verhaal | 31-08-2017Tearfund Engeland

De overstromingen in Azië zijn erger dan ze ooit zijn geweest. Waar komt dit door? Door middel van zeven vragen leggen we uit wat er gebeurt in de getroffen gebieden, waarom de overstromingen dit keer zo extreem zijn en hoe hulporganisaties en donateurs verandering kunnen brengen die (juist) ook op de lange termijn nog werkt.

1. Hoe erg zijn de overstromingen?

De overstromingen in Zuid-Azië van dit moment zijn de ergste in tientallen jaren, ook beslaan ze een veel groter gebied. Op dit moment zijn de schattingen dat meer dan 41 miljoen mensen getroffen zijn.

2. Hoe komt het dat er zoveel overstromingen zijn?

De oorzaak van de grote overstromingen in Bangladesh, Nepal en India zijn de moessonregens. Die regens zijn normaal in dit jaargetijde, maar dit jaar zijn ze veel heviger dan anders. Regenwater uit het Himalaya-gebergte stroomt door de lager gelegen gebieden van Nepal naar beneden en stroomt via de overvolle rivieren van Noordoost-India door de delta van Bangladesh naar zee.

Door de overstromingen kunnen mensen hun huizen niet meer in

3. Heeft klimaatverandering ervoor gezorgd dat de overstromingen nu erger zijn?

Moessonregens zijn normaal in Zuid-Azië in dit jaargetijde, maar de schaal van de overstromingen is dit keer veel groter. Normaalgesproken vult het regenwater de rivieren, die dan een relatief beperkt gebied overstromen. Dit jaar is het overstromingsgebied vele malen groter.

We kunnen niet zeggen dat deze specifieke overstromingen het gevolg zijn van klimaatverandering. Maar er is wel een duidelijke relatie tussen klimaatverandering en de heftiger en grilliger weerpatronen zoals we die hier zien. Dit is de vierde overstroming in Bangladesh dit jaar en de overstromingen zijn groter en intenser dan in voorgaande decennia.

4. Spelen er nog andere ‘menselijke’ factoren een rol?

Azië is bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, tegelijk woont hier twee derde van de armsten ter wereld.

Armoede speelt een sleutelrol. Armoede leidt ertoe dat mensen kwetsbaarder zijn als er overstromingen zijn en rampen uitbreken. Ze hebben minder buffers om dit soort extreme situaties op te vangen. Het duurt daardoor ook langer voordat ze weer hersteld zijn.

Voor hun levensonderhoud zijn arme mensen vaak volledig afhankelijk van wat hun land opbrengt. Armoede dwingt hen dan ook om in deze gevaarlijke gebieden te blijven wonen. Ze hebben de mogelijkheid niet om een andere keuze te maken.

Naast gebrekkige afvoersystemen, dragen deels ook ontbossing en een slechte infrastructuur bij aan de situatie.

5. Is dit een ramp die voorkomen had kunnen worden?

Het klimaat verandert snel en arme mensen, degenen die er het minst verantwoordelijk voor zijn, zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen ervan. Miljoenen levens lopen gevaar.

Via boten worden noodhulppakketten uitgedeeld.

Ontwikkelingslanden produceren slechts een fractie van de broeikasgassen die rijke landen produceren en toch wordt de impact het meest gevoeld in de armste landen. Azië is bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, tegelijk woont hier twee derde van de armsten ter wereld.

Zelfs als overheden, in het bijzonder van ontwikkelde landen, actie ondernemen om de uitstoot van CO2 snel terug te brengen en de gemiddelde wereldwijde temperatuurtoename op 2 °C te houden, zal Bangladesh nog steeds een ‘hotspot’ zijn van de gevolgen van klimaatverandering, met rijzende zeespiegels, en intensere cyclonen die de voedselproductie in gevaar brengen en de armoedebestrijding vertragen.

Ontwikkelde landen moeten de opwarming van de aarde daarom terugbrengen tot een veiliger 1,5 °C en de ondersteuning aan kwetsbare landen en gemeenschappen opvoeren zodat ze zich kunnen aanpassen aan een veranderend klimaat.

6. Worden we al beter in het omgaan met deze overstromingen?

Tear heeft de afgelopen jaren samen met lokale partners gewerkt aan rampenpreventieplannen in een aantal kwetsbare gebieden in Nepal, India en Bangladesh. Deze voorbereiding werpt nu zijn vruchten af.

Armoede dwingt mensen vaak om in deze gevaarlijke gebieden te blijven wonen.

We hebben lokale gemeenschappen getraind om zich aan te passen aan het veranderende klimaat en adequaat te reageren op natuurrampen. Zo hebben we boeren aangemoedigd om rijstsoorten te zaaien die langer onder water kunnen staan en minder gevoelig zijn voor rot. Hierdoor neemt de kans op geslaagde oogsten toe. Ook hebben we samen met gemeenschappen in kaart gebracht wat de beste evacuatieroutes zijn naar veiliger gebied en hebben lokale partners waarschuwingssystemen aangebracht.

We werken hierin samen met de lokale overheden van deze landen. Ook deze worden beter in het op tijd signaleren van overstromingen. De laatste jaren zijn de waarschuwingssystemen beter geworden.

Tegelijk zijn deze overstromingen te groot om door de mensen zelf opgevangen te kunnen worden. Overheden in de drie landen hebben dan ook gevraagd om assistentie van hulporganisaties.

7. Hoe kunnen we zelf iets doen aan klimaatverandering?

We kunnen beginnen met te erkennen dat er een samenhang is tussen ons leven en dat van mensen die in armoede leven en het meest lijden onder klimaatverandering. We kunnen onze zorg en liefde laten zien door te bidden en te geven.
Tegelijk kunnen we onderzoeken hoe we zelf kunnen bijdragen aan een schonere en veiligere wereld. Er zijn tegenwoordig enorm veel mogelijkheden om je eigen invloed op klimaatverandering te beperken, al zullen we met onze westerse standaarden nooit helemaal klimaatneutraal kunnen zijn.

Bid mee

  • Bid voor de mensen die ernstig getroffen zijn door de overstromingen Zuid-Azië. Bid voor hun veiligheid.
  • Bid voor wijsheid in de reactie van Tear en andere hulporganisaties op deze verwoestende overstromingen. Dat we die mensen kunnen bereiken die onze hulp het hardst nodig hebben.

 

Doneer

Doe een gift zodat we ter plaatse hulp kunnen verlenen. 

Meer over het project

Noodhulp & wederopbouw overstromingen Azië

Nepal, India, Bangladesh (Azië)
Omvangrijke overstromingen in augustus en september 2017 hebben miljoenen mensen in India, Nepal en Bangladesh getroffen. Meer dan duizend mensen zijn omgekomen. De gebruikelijke moessonregens waren heviger dan normaal en hebben grote stukken land onder water gezet. De overstromingen hebben geleid tot aardverschuivingen. Tear heeft, in samenwerking met het Christelijk Noodhulpcluster, noodhulp geboden in Nepal, India en Bangladesh en is betrokken geweest bij de wederopbouw van de getroffen dorpen.