Boek een spreker

Zoek je een inspirerende en bevlogen spreker voor een kerkdienst of gemeenteavond of een workshopleider voor een (jeugd)groep? Ook daarvoor kun je bij Tear terecht. Bekijk hieronder de sprekers en geef in het formulier je voorkeur aan. Tear kijkt of de spreker die je hebt gekozen beschikbaar is en biedt anders een alternatief aan. We nemen zo snel mogelijk contact op. Een spreker krijgt een vergoeding van 150 euro, exclusief reiskostenvergoeding. We zouden het mooi vinden als er tijdens een spreekbeurt ook een collecte wordt gehouden voor de projecten van Tear.

Sprekers die je kunt boeken zijn: Jurjen ten Brinke, Jaap Boersma, Marco van der Graaf, Jaap Vogelaar, Peter Trommel, Frans van Santen, Cor Voorberg en Willem Klaassen.

Geef je voorkeur aan >> 

Jurjen ten Brinke

Jurjen ten Brinke is in 2006 als kerkplanter begonnen in Amsterdam-Noord, waar hij de multiculturele gemeente Hoop voor Noord heeft opgestart. De kerk kenmerkt zich door diverse taalgroepen en haar werk in diverse buurten in Amsterdam-Noord. Het idee is dat mensen niet alleen worden uitgedaagd naar de kerk te komen, maar ook dat God ‘naar de mensen’ wordt gebracht op de plek waar zij zijn.

Jurjen is onder andere lid van de kerngroep van het partnerschap Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus en heeft veel ervaring met het werken met kwetsbare groepen mensen in de samenleving. Hij wil de kerk helpen om op lokaal niveau het voortouw te nemen in het zoeken van vrede voor de stad (naar aanleiding van Jeremia 29:7).

Thema’s:  Getuigen van Jezus als levensstijl, Umoja, kerk-zijn in je eigen stad en in een multiculturele omgeving.
Vorm: Spreekt enthousiast, motiverend en (als kerkplanter) uit eigen ervaring met praktijkverhalen.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Samenkomsten en grotere groepen.

Jaap Boersma

Jaap Boersma

Jaap Boersma richt zich de laatste jaren op missionair werken in zijn eigen omgeving in Nederland. Hij heeft in zijn woonplaats het (gratis) eetcafé EeTze opgezet waarin hij praktisch handen en voeten geeft aan omzien naar de ander. Bij de Vrije Evangelisatie Zwolle is hij verantwoordelijk voor het missionaire werk in de stad en in Ecuador.

Jaap heeft jarenlang met zijn gezin in Sri Lanka gewoond en is daarna tien jaar bij Tear betrokken geweest bij de grote noodhulpacties zoals de aardbevingen in Pakistan en Haïti, de tyfoon op de Filippijnen en de hulp aan vluchtelingen in Irak. Hij kent veel landen in Azië en Latijns-Amerika goed.

Thema's: Gerechtigheid, missionair zijn in je eigen buurt, noodhulp. Jaap kan een boeiend verhaal vertellen over zijn eigen eetcafé ‘eeTze’ en over zijn reizen naar landen waar grote rampen hebben plaatsgevonden.
Vorm: Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Workshops, lezingen, diensten, faciliteren van leersessies, Micha Cursus

Marco van der Graaf

Marco van der Graaf, directeur van Tear, woonde twintig jaar in hartje Amsterdam met zijn gezin waar hij betrokken is geweest bij de start van diverse gemeentestichtigngsprojecten. Met vallen en opstaan leerde hij daar over gemeenschapsvorming en kerkplanting. Nu hij in Amersfoort woont draagt hij bij aan een kernteam van een nieuwe jonge, kleine gemeente die ongeveer drie jaar geleden is gestart. Hij verwondert zich erover dat het soms in de grote stad vanzelfsprekender lijkt om aanknopingspunten te vinden om mensen in de buurt te helpen dan in een nieuwbouwwijk in Amersfoort.

Onderwerpen waar Marco onder meer over spreekt zijn de plaats van recht en gerechtigheid in de Bijbel. Hij denkt ook graag met kerken na over hun verbinding met de samenleving om hen heen. Daarbij maakt hij onder meer gebruik van het Umoja-programma van Tear. Een derde onderwerp waar Marco enthousiast over is, is duurzaamheid en zorg voor de schepping, omdat dit een onderwerp is waar relatief weinig wordt gesproken in kerken. Tenslotte spreekt Marco graag over het grote verhaal van de Bijbel: God die alle mensen op het oog heeft en opnieuw zijn koninkrijk vestigt en zal vestigen. 

Thema's: Duurzaamheid, gerechtigheid en genade, mondiaal burgerschap, leiderschap, fondsenwerving, marketing en communicatie.
Vorm: Inhoudelijk, humoristisch, goede voorbeelden, beeld en film.
Doelgroepen: Alle doelgroepen, Liever grotere groepen dan kleinere.
Soort/waar: Spreekbeurten in kerken, lezingen, workshops.

Jaap Vogelaar

Jaap Vogelaar

Jaap Vogelaar is leraar Bewegingsonderwijs en mentor op een vmbo-school in Putten. Hij is vader van drie kinderen en woont met zijn gezin in Harderwijk. Jaap spreekt regelmatig in kerken en op jongerenavonden. 

Jaap was tot september 2015 coördinator van Soul Action, het jongerenplatform dat Tear samen met de jongerenorganisatie Soul Survivor in 2009 heeft geïnitieerd. Jaap is betrokken geweest bij de opstart van meerdere jongereninitiatieven binnen en buiten Tear en Soul Survivor.  

Thema’s: Gods hart voor de armen en verdrukten, gerechtigheid en Gods missie met deze wereld, missionair kerk-zijn, hoe raak je als jongere gemotiveerd om God te dienen.
Vorm: Bevlogen, enthousiast, inspireert groepen om met een bewogen hart in actie te komen. Heeft een gezonde kennis van de bijbel die hij combineert met persoonlijke verhalen en ervaringen.
Doelgroepen: Kerken, studenten, jongerengroepen
Soort/waar: (S)preken, kleine groepen, jongerenavonden

Peter Trommel

Peter Trommel

Peter Trommel is sterk betrokken bij missionair kerk zijn in je eigen buurt. Als trainer van de Umoja-methode van Tear begeleidt hij verschillende kerken en groepen in het zoeken naar hoe de kerk relevant kan zijn in eigen omgeving.

Peter werkte jarenlang in het onderwijs en gaf les aan zowel jongeren als volwassenen. Daarnaast deed hij veel ervaring op in training en coaching van vrijwilligers en voorlichters bij de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

Thema's: Gerechtigheid, de kerk van Christus wereldwijd, integral mission, missionair-diaconaal kerk zijn in je eigen omgeving.
Vorm: praktijkverhalen (eigen ervaring), enthousiast, motiverend, een vleugje humor, interactief.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Spreekbeurten in kerken, workshops, Umoja-trainingen.

Frans van Zanten

Frans van Santen

Frans van Santen spreekt graag over de relevantie van Gods bestaan voor de mens vandaag. Deze vraag houdt hem al een aantal jaren bezig: “Hoe ben je christen in werk, relaties, kerk en samenleving?” Het heeft geleid tot nog meer vragen, maar ook tot antwoorden die hij graag deelt met zijn publiek. 

Frans woont met zijn gezin dichtbij Amsterdam en is kerkelijk betrokken bij Christ Church Amsterdam. Hij is Young Professionals Coordinator bij Europartners, een organisatie die ondernemers en zakenmensen inspireert om Jezus te kennen en bekend te maken.

Thema's: Gods Koninkrijk, discipelschap, geestelijke groei, God en carriere, God dienen als single, God eren in je huwelijk.
Vorm: praktijkverhalen (uit eigen ervaring), maakt verhalen persoonlijk, is enthousiast, motiverend, interactief.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Diensten, workshops, lezingen.

Cor Voorberg

Cor Voorberg

Cor Voorberg beheert de relaties van Tear met bedrijven en ondersteunt samen met collega's ondernemersreizen naar projecten van Tear. Hij heeft veel affiniteit met het bedrijfsleven, doordat hij ondernemer in de bouw- en volkshuisvesting en directeur-grootaandeelhouder van een bouwkundig adviesbureau is geweest. 

Na beëindiging van zijn bedrijf werd Cor gegrepen door de dynamiek en de mooie resultaten van christelijk ontwikkelingswerk; met name zoals Tear dat vormgeeft. Door ruime bestuurlijke ervaring in verschillende maatschappelijke organisaties en zijn rol als kerkelijk bestuurder, lukt het hem goed verbinding te maken tussen ‘hier’ (organisaties in Nederland) en ‘daar’ (partners en kerken in ontwikkelingslanden). Cor spreekt aan de hand van concrete voorbeelden, waarbij onder meer de uitwerking van onze hulp in beeld wordt gebracht. Het accent ligt op wat we van elkaar kunnen leren.

Thema’s: Het werk van Tear in zijn algemeenheid, concrete projecten op het vlak van voedselzekerheid, zelfhulpgroepen, waterprojecten en kerkverbindingen.
Vorm: Spreekt met groot enthousiasme en vanuit eigen reiservaring, met kennis van zaken, motiverend, stimulerend en interactief.
Doelgroepen: Alle groepen, maar vooral ondernemers, netwerkbijeenkomsten en zakenplatforms.
Soort/waar: Lezingen, spreekbeurten bij bedrijven, scholen, platforms etc.

Willem Klaassen

Willem Klaassen

Willem Klaassen is programmamedewerker bij Tear waar hij een aantal projecten begeleidt in Oeganda, Zimbabwe en Peru. Hij werkte jarenlang in Zuidelijk Afrika waar hij onder andere een cursus ontwikkelde die kerken leert hoe ze (meer) relevant kunnen worden voor de eigen omgeving. 

Willem heeft een landbouwbouwkundige achtergrond en een passie om lokale boeren te stimuleren tot duurzaam bodemgebruik en een goed rentmeesterschap. Daarbij worden technieken toegepast die land- en tuinbouw beter mogelijk maken in de warme en vrij droge gebieden van Afrika (conservation farming). Ook wil Willem boeren aanmoedigen om marktgericht te ondernemen en mee te doen met spaar- een leengroepen om hun bestaanszekerheid te verbeteren.  Daarnaast vertelt Willem graag over water- en sanitatieprojecten in Oeganda.

Thema's: Voedselzekerheid, marktgericht ondernemen voor boeren, drinkwater en sanitatie,  de kerk van Christus wereldwijd en integral mission
Vorm: Spreekt uit eigen ervaring met praktijkverhalen, met kennis van Afrikaanse cultuur, enthousiast, motiverend, relativerend, met een vleugje humor, interactief.
Doelgroepen: Alle groepen.
Soort/waar: Spreekbeurten in kerken, bij zakenplatforms, Happietaria’s, e.d.

Ik wil een spreker boeken