Bid mee

Gebed is de motor van de kerk. Tear gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt. 

Bekijk de actuele gebedspunten onderaan en meld je aan voor de gebedsbrief.

Wil je regelmatig bidden voor het werk van Tear? Dan is er voor jou de digitale gebedsbrief. Om zelf te gebruiken, maar ook in je gebedsgroep of op zondag bij jou in de kerk of gemeente. Je ontvangt hem een paar keer per jaar. Meld je aan via het formulier.

Ik wil de digitale gebedsbrief ontvangen

Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.
Families ontvangen na de overstromingen voedselpakketten om te overleven.

Actuele gebedspunten

Bid voor de voorbereidingen voor The Justice Conference 2018

27-03-18 | Op 27 oktober 2018 organiseert Tear samen met andere organisaties voor de tweede keer The Justice Conference in Nederland. We hebben als droom dat de thema's recht en gerechtigheid meer en meer centraal komen te staan in het dagelijks leven van christenen en binnen kerken.

Bid voor wijsheid voor het team dat The Justice Conference organiseert.

Bid dat we bij alle keuzes die in de voorbereiding van de conferentie gemaakt worden, Gods Koninkrijk blijven zoeken.

Bid dat The Justice Conference mag bijdragen aan het versterken van christenen en kerken in Nederland als het gaat om het uitleven van Gods droom voor deze wereld.

Bid voor de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

27-03-18 | In de afgelopen maanden zijn ongeveer 690.000 bewoners van Rakhine State, veelal Rohingya, gevlucht naar Bangladesh. Zij wonen heel dicht op elkaar in enorme vluchtelingenkampen in het oosten van Bangladesh. Met name de gezondheidssituatie in de kampen is op dit moment erg zorgelijk met de recente uitbraak van difterie.

Tear werkt in afstemming en samen met leden van het Christelijk Noodhulpcluster onder meer aan het bouwen van toiletten en het schoonhouden van de sanitaire voorzieningen in vluchtelingenkampen. 

Rohinya vrouwen en meisjes zijn dubbel slachtoffer van de crisis. Jonge tienermeisjes worden bijvoorbeeld in de kampen geronseld voor de seksindustrie, veel vrouwen zijn in Myanmar slachtoffer geweest van verkrachting.  Diegenen die hun verhaal doen zijn hun leven niet zeker en worden door lokale onderzoekscommissies niet serieus genomen.

​Bid voor de gezondheidssituatie van vluchtelingen in de kampen. De sanitaire voorzieningen zijn heel slecht en er is recent difterie uitgebroken. 

Bid voor de betrokken overheden, humanitaire werkers in Cox’s Bazar, kerken in Myanmar, voor alle slachtoffers van dit onrecht en voor vrede. Bid voor de medewerkers van Tear en partner CCDB. Voor goede samenwerking in het team, voor goede contacten met de vluchtelingen en voor een goede samenwerking met de overheid en andere hulporganisaties.

Dank dat er toestemming van de overheid van Bangladesh is voor zowel de uitvoer van het noodhulpprogramma als het openen van een kantoor in het oosten van het land. Dit kantoor gaat zowel de Rohingyavluchtelingen als de lokale bevolking ondersteunen en heeft een registratie gekregen voor maar liefst vijf jaar.

Nieuw noodhulpprogramma Zuid-Soedan

27-03-18 | Voor Zuid-Soedan beginnen we net aan een nieuw noodhulpprogramma voor 25.000 personen. Het betreft ondersteuning van duizend kwetsbare families met geld voor basisbehoeften, het aanschaffen van zaden en landbouwwerktuigen voor het komende regenseizoen, zodat de doelgroep ook zelf voedsel kan verbouwen.  Daarnaast werken we aan verbetering van watervoorzieningen en hygiëne.

Bid dat deze activiteiten goed zullen lopen, omdat er veel spanningen zijn in Zuid-Soedan, wat hulpverlening bemoeilijkt.

Bid voor een goed regenseizoen en een goede oogst.

Bid dat de situatie in Zuid-Soedan snel beter wordt en dat mensen hun leven weer kunnen opbouwen met de middelen die ze hebben.

De Rohingya-crisis in Myanmar en Bangladesh

08-10-17 | Afgelopen weken zijn ruim 400.000 bewoners van de Rakhine State (Myanmar) de grens met Bangladesh overgestoken op de vlucht voor het geweld in hun eigen land. Velen hebben één of meer familieleden verloren en hebben traumatische dingen meegemaakt.

Er is grote behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Hulporganisaties proberen deze ondersteuning te bieden. Helaas is het westen van Myanmar vrijwel volledig afgesloten voor hulpverlening en ook is toegang krijgen tot de kampen in het oosten van Bangladesh niet eenvoudig. We roepen daarom als Tear ook op tot gebed voor deze crisis.

Bid voor de vluchtelingen. Bid dat ze een plek zullen vinden waar ze veilig zijn en dat ze de hulp zullen krijgen die ze nodig hebben.

Bid voor de organisaties die hulp willen verlenen in Myanmar en Bangladesh. Bid dat zij de toestemming verkrijgen voor de hulpverlening die zij willen bieden.

Bid ook voor een politieke oplossing van het conflict en voor vrede in Myanmar.

Wederopbouw na de overstromingen

08-10-17 | Hoewel het water in India, Bangladesh en Nepal inmiddels voor een groot deel gezakt is, hebben de overstromingen veel impact gehad op de inwoners. Veel oogsten in India en Nepal zijn verwoest, wat grote gevolgen heeft voor de getroffenen.

Mensen in de getroffen gebieden proberen hun huizen weer op te bouwen met materiaal dat lokaal voorhanden is. Families met een rekening bij de bank krijgen een bedrag ter compensatie uitgekeerd van de overheid, maar er zijn ook veel arme families zonder rekening die nog geen compensatie hebben ontvangen voor het heropbouwen van hun leven.

Bid dat de hulp van hulporganisaties en vanuit de overheid alle slachtoffers snel en zonder problemen zal bereiken zodat ze hun leven weer kunnen opbouwen.

Bid voor slachtoffers van de overstromingen die terug moeten keren naar hun oude situatie. Bid dat ze de kracht vinden om hun huizen te renoveren.

Bid voor goede gezondheid van de hulpverleners en inwoners van de getroffen gebieden.

Dank voor de GroeneKerkendag 2017

08-10-17 | Op zaterdag 7 oktober vond de zesde GroeneKerkendag van Tear en Kerk in Actie plaats. Duurzaamheid krijgt tegenwoordig steeds meer een plek in de samenleving. De GroeneKerkenactie stimuleert kerken om daarin niet achter te blijven.

Tijdens de GroeneKerkendag leerden bezoekers door verschillende toespraken en workshops hoe ze op een groene, bewuste manier verschil kunnen maken met hun eigen kerk of geloofsgemeenschap.

Dank dat de GroeneKerkendag goed is verlopen en dat bezoekers geïnspireerd naar huis mochten gaan. Bid dat ze ook komend jaar op duurzaam vlak een verschil mogen maken in hun gemeente.

Dank voor alle nieuwe Groene Kerken die zich het afgelopen jaar hebben aangemeld en zich inzetten voor een eerlijkere, groenere en duurzamere wereld.

Dank dat duurzaamheid een belangrijk thema is binnen veel kerken en bid dat steeds meer geloofsgemeenschappen zich zullen aanmelden als Groene Kerk.

Vluchtelingen in Europa

12-07-17 | Tientallen miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld in eigen land. Velen komen uit het Midden-Oosten, Eritrea en Afghanistan. Het grootste deel van de mensen wordt opgevangen in de eigen regio. Maar omdat daar niet genoeg middelen zijn om te helpen, zoeken steeds meer vluchtelingen veiligheid en een toekomst in Europa. Het is een humanitaire ramp die zich steeds dichter bij onze voordeur afspeelt.

Elke dag komen honderden wanhopige vluchtelingen Europa binnen. Zij steken de zee over onder gevaarlijke omstandigheden of maken lange reizen over land. Velen verdrinken onderweg of worden tegengehouden bij de grenzen. Er is gebrek aan water, voedsel, veiligheid en onderdak. Wij vinden het van groot belang om te (blijven) werken aan een zo goed mogelijke opvang van deze mensen, dicht bij huis.

Bid dat de mensen die op de vlucht zijn een veilige plek mogen vinden, waar ze zonder angst kunnen leven. Bid voor de strijdende partijen, dat zij de wapens neerleggen. Bid voor vrede in landen waar nu gewapende conflicten zijn.

Bid voor de leiders in de wereld, voor wijsheid in hun beslissingen. Dat zij hun invloed gebruiken om recht te doen voor mensen in nood. Bid dat de harten van veel mensen in Europa zich zullen openen voor het leed van vluchtelingen en dank voor de vele mensen die een hand uitsteken naar een ander in nood.

Bid voor de kerken in Nederland. Dat zij plekken zijn waar ontheemden rust, troost en hulp vinden. Bid voor jezelf, dat je ontdekt hoe jij het koninkrijk van God zichtbaar kunt maken in je hulp of gebed voor iemand in nood. Bid voor goede gesprekken tussen mensen, waarin niet de tegenstellingen worden vergroot, maar mensen dichter bij elkaar komen.

Aandacht voor geweld tegen vrouwen in kerken

12-07-17 | Gendergerelateerd geweld (waaronder huiselijk geweld, seksueel geweld en mensenhandel) vormt wereldwijd een rode draad van onrecht dat mensen - met name vrouwen en meisjes - treft, mensen van hun waardigheid berooft en allerlei schade veroorzaakt.

Ook in Nederland is dit onrecht dichtbij en groot. Elk jaar zijn 200.000 mensen in ons land slachtoffer van huiselijk geweld. Toch komen we hier in onze eigen leefomgeving niet altijd direct mee in aanraking. Er heerst een taboe op dit thema en veel mensen en kerken zijn zich er onbewust van dat dit speelt.

Met de campagne Resister, die we tijdens Opwekking hebben gelanceerd, roept Tear kerk en individu op in actie te komen om geweld tegen vrouwen te stoppen. In het buitenland werken we al jaren samen met lokale kerken en organisaties om geweld tegen vrouwen te voorkomen en aan te pakken, maar in ons eigen land is de problematiek net zo urgent.

We weten dat 45 procent van de vrouwen in Nederland met geweldsituaties te maken hebben gehad, bijna 1 op de 2! Is dat aantal onder christelijk Nederland ook zo hoog? En wat vind jij dat de kerk hieraan zou kunnen doen? Om antwoorden op deze vragen te vinden zijn we een online enquête gestart.

Bid dat veel mensen de enquête invullen, zodat we een zo betrouwbaar mogelijk beeld krijgen van de aandacht die er voor dit onderwerp is binnen kerken.

Bid dat de uitkomsten ons helpen om individuen en kerken beter in staat te stellen om geweld te helpen signaleren, voorkomen en aan te pakken.

Bid dat vrouwen die te maken hebben (gehad) met geweld, zich gehoord, begrepen en gesterkt gaan voelen en durven te vertellen over wat zij hebben meegemaakt.

Meer regens in Somaliland

12-07-17 | We zijn dankbaar voor alle steun die wordt gegeven aan families die zijn getroffen door de droogte. Door de giften voor de noodhulpactie voor Oost-Afrika konden we hen helpen aan voedsel, drinkwater en aanvullende voeding voor de kleinste kinderen.

Somaliland is gezegend met regens die vallen, maar in veel gebieden regent het minder dan normaliter rond deze tijd van het jaar. Na eerdere droge periodes in 2015 en 2016, zijn er weinig reserves in dit gebied en omliggende landen. Het is lastig om reserves op te bouwen als er weinig regen valt, terwijl dat belangrijk is om honger beter te kunnen bestrijden. 

Bid voor regens, zodat families weer reserves kunnen opbouwen.

Bid dat de lokale bevolking door de huidige steun hun eigen middelen van bestaan weer kunnen opbouwen, zoals hun kudde die door de droogte erg is uitgedund of verdwenen. 

Bid voor een goed beheer van de watervoorzieningen en weidegronden in de droge gebieden in Somaliland.

Bid voor de opbouw van de samenleving met aandacht voor iedereen. Bid voor vrede en veiligheid.

Hongersnood in Oost-Afrika

13-03-17 | In verschillende landen in Afrika dreigt hongersnood. Een combinatie van extreme droogte en aanhoudende conflicten zorgt in landen zoals Zuid-Soedan, Somaliland, Ethiopië, Nigeria en Yemen voor een groot tekort aan voedsel.

Door de droogte hebben veel mensen geen beschikking over drinkwater en voedsel, oogsten mislukken en vee sterft. Ook zijn veel mensen op de vlucht door conflicten of zijn ze niet in staat het land te bewerken. Kinderen en vrouwen zijn het meest kwetsbaar.

We spreken van hongersnood als vier weken achtereen mensen sterven door honger of dorst. Dit is het momenteel het geval in verschillende landen in Afrika.

Bid voor de mensen in de landen die bedreigd worden door honger, in het bijzonder de kinderen. Bid voor voldoende internationale hulp.

Bid voor de hulporganisaties die hun best doen om zo veel mogelijk mensen te helpen.

Bid voor projecten die mensen in deze landen helpen om minder kwetsbaar te worden voor (de gevolgen van) extreme weersomstandigheden. Bijvoorbeeld door zelfhulpgroepen of alternatieve landbouwmethoden.

Bid voor meer inspanning, zowel in Nederland als in het buitenland, om de klimaatverandering af te remmen, die nu al in zo veel landen tot (extra) rampen leidt.

Pagina's